การเรียนรู้สู่พลังสมอง

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ และ กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์
29  กันยายน 2560 เวลา 8.30  น.