ประวัติโรงเรียน (School Background)

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย  เริ่มต้นการสอนจากตึกแถวหน้ากองปราบโชคชัย  4  เมื่อปี พ.ศ.  2529  ศูนย์พัฒนาความพร้อมโชคชัย  4   ได้เปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียน  เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้ง 4  ด้าน   คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ด้วยความอุตสาหะและทุ่มเทความรักให้กับเด็กๆ ของอาจารย์พรพิมล แซ่ซี่  จึงได้รับแรงศรัทธาจากท่านผู้ปกครองสนับสนุนให้เปิดโรงเรียนอนุบาลเต็มรูปแบบ

ปีการศึกษา  2531  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัย  (ห้วยขวาง)  สาขา 1ที่ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญซอยเกษมสุข  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  2539  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัย  (ลาดพร้าว) สาขา 2  ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  2542  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง  สาขา 3  ที่  371-372  หมู่ที่ 6  ถนนเพชรเกษม  ตำบลเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 

ปีการศึกษา  2545  เปิดโรงเรียนโชคชัย(ลาดพร้าว) ระดับประถมศึกษา สาขา 4 ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  2548  เปิดโรงเรียนโชคชัยรังสิต  ระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6  สาขา 5  ที่ 9/9  หมู่ที่ 1  ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

            ปีการศึกษา 2551  ได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง เป็น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 837/3 ม.2 ถ.กระบี่ – เขาพนม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2553  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ สาขา 6 5/293 ถ.รามอินทรา ซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

ปีการศึกษา    2555   โรงเรียนโชคชัยกระบี่    เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGAMME)  ในระดับอนุบาล K.2-K.3  ระดับประถมศึกษา EP.1-EP.6 

ปีการศึกษา  2559  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยคลองหลวง สาขา 7  46/84 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนโชคชัยกระบี่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล3 ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6  ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด ความสนใจ ซึ่งโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น  มีการบริหารหลักสูตรและการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีมาตรฐานผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมทั้งได้เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ภายนอกโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ถูกต้องสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

            นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาการและทักษะความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และได้เรียนรู้หลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากประสบการณ์ตรง

            บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีทักษะความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะตนเองตามความสามารถทั้งด้านวิชาการสามารถแสวงหาความรู้   คิดวิเคราะห์ รู้จักหาเหตุผลสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างดีมีคุณธรรม จริยธรรม   มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีขวัญกำลังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา

            โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่น รักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน และจัดให้มีสวนหย่อม  สวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีห้องเรียน  ห้องประกอบ   มีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม พอเพียงกับความต้องการ

            โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร, พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน