Open House เปิดบ้านการเรียนรู้

โรงเรียนโชคชัยกระบี่ เปิดรับสมัครนักเรียน

เตรียมอนุบาล - ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (IEP,EP,สามัญ)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป